co2

Ekološka vas Čadrg

Vas Čadrg so prebivalci poimenovali ekovas, saj so kar štiri od petih kmetij ekološke. Ponujajo ekološko mleko in mlečne izdelke (kravji sir, sirarska skuta, sirotka) ter imajo svojo lastno znamko, sir Tolminc, izdelan v vaški sirarni. Obnovo sirarne je sofinancirala občina Tolmin, podporo je nudila tudi Kmetijska svetovalna služba.

Prehod s konvencionalnega na ekološko kmetovanje je bil za Čadrg skoraj samoumeven. Že pred odločitvijo za ekološko kmetovanje je vzreja govedi temeljila na tradicionalnih izkušnjah, kar velja tudi za oskrbo pašnikov in pridelavo krme za živino. Tudi sir in skuto so izdelovali po tradicionalnem postopku.

Tako so morali zaradi ekološkega kmetovanja prilagoditi le hleve, ker morajo imeti živali več prostora in svetlobe, sicer pa so glede paše in pridelave krme nadaljevali brez večjih sprememb. Pri prehrani živine uporabljajo dodatke, ki jih dovoljujejo smernice za ekološko kmetovanje, sicer pa vaški pašniki dajejo zelo kakovostno krmo. To se še posebno pozna pri poznopomladanskem siru, izdelanem iz mleka, ki ga krave dajo po najsočnejši zgodnji paši. Pozimi krmijo govedi s travno silažo, ki tvori dobro polovico vse krme, in s senom.

Prvo leto po vključitvi v nadzor ekološkega kmetovanja so na tovrstno gospodarjenje prešle tri kmetije od petih, pozneje se jim je pridružila še ena, tako da je Čadrg zdaj po načinu kmetovanja skorajda v celoti ekološka vas. S prehodom na ekološko rejo govedi na osnovi paše in lastne krme s travnikov, in ne na osnovi tuje ali celo uvožene krme, ki ima visok ogljični odtis, so dosegli znižanje izpustov. Ker je zaradi ekološkega kmetijstva in z njim povezane turistične dejavnosti izboljšan dohodek prebivalcev vasi, je kakovost življenja višja, gorsko podeželje pa ostaja ohranjeno.

KONTAKT

Ekološka kmetija Pri Križarju, Čadrg 21, www.pri-krizarju.si
Ekološka kmetija Pri Kumru, Čadrg 7, 031 265 960
Ekološka kmetija Pri Lovrču, Čadrg 8, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Ekološka kmetija Pri Seljanu, Čadrg 20, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Kmetija Pri Lokarju, Čadrg 22, 041 618 713

Foto: Gorazd Kutin, TNP

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 13. junij 2012

Uvod v ekološko vas Čadrg (pdf)

Gradivo uvodnih predstavitev

Marko Pretner, Triglavski narodni park: Razvojna priložnost zelenega turizma v zavarovanih območjih na primeru Čadrg (pdf)

Jernej Stritih, Cipra Slovenija: Podnebne spremembe in zeleni turizem v Alpah (pdf)

Livija Kovač Konstatinovič, Slovenska turistična organizacija: Slovenija kot zelena destinacija in izzivi turističnega razvoja v Alpah (pdf)

DODATNI VIRI

Portal Evropske komisije o ekološkem kmetijstvu

Portal Evropske komisije o razvoju podeželja

Ekološko kmetovanje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Koalicija za trajnostni razvoj podeželja

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije

Strategije slovenskega turizma, Slovenska turistična organizacija

Zeleni turizem – Slovenia Green, Slovenska turistična organizacija

Triglavski narodni park                                                                                

Navodila za komentiranje

Vnos novega komentarja:
Vnesite komentar. S klikom na gumb "Objavi kot ..." se na levi strani prikažejo načini registracije. Ko ga izberete (in po potrebi vnesete svoje podatke), pritisnite gumb "Objavi komentar".

Odgovor na obstoječi komentar:
Če želite neposredno komentirati določeno objavo, to storite s klikom na gumb "Odgovori". Nadaljevanje postopka je enako kot pri vnosu navadnega komentarja.

Pravila komentiranja

Spletno komentiranje je namenjeno sodelovanju pri izmenjavi mnenj, komentiranju dobrih praks, predlogom za izboljšave in ustvarjanju skupnosti za medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj. Sodelujoči objavljajo prispevke, ki so povezani z vsebino projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Sodelujoči se lahko za komentiranje prijavite z uporabo svojega Facebook in Twitter računa ali s svojim elektronskim poštnim naslovom. Sodelujoči upoštevajte načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajte žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom in napadanju. Z objavo komentarja sodelujoči sprejme pravila komentiranja, v skladu s katerimi:

- ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;

- ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;

- ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;

- ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in možnosti komentiranja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

- ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal možnosti komentiranja v komercialne oziroma protipravne namene;

- ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;

- se ne bo predstavljal oziroma izdajal za kakšno drugo osebo;

- ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Administrator spletnega mesta si pridružuje pravico izbrisa komentarjev, ki so v nasprotju z namenom in pravili komentiranja, navedenimi zgoraj.

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.