co2

Inovativne prakse trajnostne mobilnosti v Gradcu

vecerna.jpg

Gradec je v številnih virih citiran kot mesto z zgledno prometno politiko - vzor za okolju prijazno prometno politiko, kot primer invalidom prijaznega mesta, kot primer kolesarjem in pešcem prijaznega mesta itd. Vsaj v Srednji Evropi je tudi pionir pri uvajanju upravljanja mobilnosti (angl. mobility management) in mehkih ukrepov v prometni politiki. Gradec je, vsaj v srednji Evropi, eno redkih, če ne edino srednje veliko mesto, ki mu je uspelo ohraniti sprejemljiv delež uporabe osebnega avtomobila, zadržati velik delež uporabnikov javnega potniškega prometa (JPP) in vrniti svoje prebivalce na kolesa.

Razvojne problematike so se prvič sistematično in integralno lotili z dokumentom »Koncept razvoja mesta Gradec« (Stadtentwicklungskonzept, kratko STEK), izdelanim v letu 1976. V dokumentu se promet pojavlja kot del splošnega razvojnega koncepta.
Procesi imajo naslednje skupne značilnosti: dolgotrajnost, kontinuiteta politike, ukrepi mehke narave, v vse ukrepe je bilo investiranega veliko javnega denarja, v splošnih razvojnih dokumentih je dostopnost oziroma promet na prvem mestu, kar velja tako za mestne, kot regijske ali deželne dokumente.

Nekaj izvedenih ukrepov v zadnjih letih:
• ne-izgradnja vzhodnega odseka planiranega mestnega cestnega obroča (1989 - 1991),
• mobilnostni center, prvi v Avstriji (1997), in prestopna točka na glavni železniški postaji (v gradnji),
• spodbujanje kolesarjenja: širitev in nadgradnja kolesarskega omrežja (glavne poti, 'Green network for Graz'…), parkirišča za kolesa, praktične informacije,
• stalno širjenje in urejanje območij za pešce,
• 'zeleni val' za kolesarje in pešce,
• stalno izboljševanje JPP, enotna vozovnica,
• upravljanje mobilnosti za podjetja, dogodke, ustanove (univerza, šole, bolnica…),
• upravljanje parkiranja, parkirišča P+R na obrobju mesta,
• splošna omejitev hitrosti vožnje na 30 km/h (izjema so prednostne / glavne ceste, kjer je omejitev 50 km/h),
• izposoja hibridnih vozil in električnih koles za prevoz blaga
• integrirano načrtovanje nakupovalnega središča.
Nagrade
• 2008 - Civitas city 2008: najvišja evropska nagrada za trajnostne prometne rešitve ,
• 2002- European environment award Climate star za mestni projekt »Ökodrive«, ki je vključeval uporabo jedilnega olja za pogon mestnih avtobusov,
• 1996 - Sustainable City Award.

Pozitivni učinki
Merjenje spreminjanja količine izpustov toplogrednih plinov v okviru razpoložljivih gradiv ni navedeno, vendar je glede na izvedene ukrepe upravičeno pričakovati manjšanje količine izpustov skozi čas. Manj je celotnih negativnih vplivov na okolje, celotno mesto z okolico se razvija trajnostno.

Pozitivni finančni in drugi gospodarski učinki so učinkovita, smotrna in ciljno naravnana raba javnega denarja in drugih sredstev, rast števila delovnih mest skozi čas, zmanjšanje stroškov mobilnosti za gospodinjstva, izboljšanje možnosti pri kandidiranju za evropska sredstva, izboljšanje pogojev za nove poslovne priložnosti.

Boljša je kakovost bivanja v mestu: boljši varnost, zdravje prebivalcev in učinkovitost prometa.

Predaja izkušenj s področja razvoja in izvajanja prometnih konceptov in politik; izvajanja, spremljanja in vrednotenja posameznih ukrepov.

Nosilca
Mesto Gradec in FGM Amor

Spletna stran
www.graz.at
www.fgm.at

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 12. 9. 2013

Gerhard Ablasser: Mesto Gradec - mehka mobilnost in prostor za ljudi (pdf)

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.